Zoeken
 Zoeken

Woningbezit


Samenstelling woningbezit (2018)

  Aantal in eigendom DAEB Aantal in eigendom niet DAEB Totaal in eigendom  
Zelfstandige huurwoningen        
Goedkoop   107           1    108  
Betaalbaar   559    28    587  
Duur tot huurtoeslag   169    13    182  
Duur boven huurtoeslaggrens     32    61      93  
Totaal zelfstandige huurwoningen    867   103    970  
Onzelfstandige huurwoningen    155       0    155  
Totaal woongelegenheden 1.022   103 1.125  
Garages        0      70        70  
Maatschappelijke-, Zorg en Bedrijfsonroerend goed        9        8      17  
Totaal niet-woongelegenheden        9       78      87  
Totaal verhuureenheden 1.031      181 1.212  

Geschikte woningen
Van ons totale woningbezit zijn 263 woningen en appartementen nultreden woningen. Hier-in vond in 2018 geen wijziging plaats. De meeste van deze woningen zijn gelabeld voor senioren vanaf 55 of 65 jaar. Nultreden woningen kunnen zowel appartementen zijn (Vij-verhof, Simon van Capelweg, Kaleidoskoop, Aar en Amstel) als ook grondgebonden wo-ningen (Theresiahof, Klinkhamer etc.).

Intramurale zorg
In totaal heeft WSN eind 2018 66 zorgunits in exploitatie. Het betreft hier het pand Sassenoord van zorginstelling Activite in Nieuwveen (7 units), de zorgboerderij van Stichting Ipse de Bruggen voor verstandelijk gehandicapten in Noorden (14 units) en 21 psychoge-riatrische plaatsen, 4 tijdelijke opvangplaatsen en 20 somatische appartementen van zorg-instelling WIJdezorg in gebouw Kaleidoskoop in Nieuwkoop.

Overig bezit
WSN heeft divers “bijzonder” bezit.
• 2 woonwagens en 5 standplaatsen;
• 11 garages aan de Reigerstraat en 59 overdekte parkeerplaatsen onder en beho-rende bij het appartementencomplex de 
   Vijverhof;
• 1 ontmoetingsruimte in complex de Vijverhof;
• 1 ontmoetingsruimte in complex Aar en Amstel
• 5 bedrijfsruimtes in de zorgplint van het complex de Vijverhof (tweemaal een huis-artsenpraktijk, algemene ruimte, een
   apotheker en een praktijk voor fysiothera-pie;
• 1 begane grond bedrijfsruimte in complex Kaleidoskoop (het Kulturhus), verhuurd aan diverse partners zoals de Bibliotheek,
   WIJdezorg, Stichting Welzijn Nieuwkoop en SKN
• 1 ketelhuis WKO-installatie in Kaleidoskoop
• 1 woongelegenheid gehuurd door Stichting Horizon (Anemonenstraat in Noorden)
• 1 woongelegenheid gehuurd door Stichting De Sleutelbloem (Smidsvuur)
• Huisartsenpraktijk in Noorden;
• Intramurale zorgvoorziening Kaleidoskoop (Stichting WIJdezorg);
• Zorgvoorziening Sassenoord (Stichting Activite) in Nieuwveen met een ontmoe-tingsruimte;
• Zorgboerderij voor bewoners met een verstandelijke beperking (Ipse de Bruggen) in Nieuwveen;
• 1 kinderdagverblijf in Nieuwkoop
• 1 ruimte in gebruik als magazijn/werkplaats voor onze vakkracht (geen VHE).

Het totaal aantal verhuureenheden komt hiermee uit op 1.152, waarvan een deel in de DAEB tak en een deel in de niet-DAEB tak worden geadministreerd.


Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*