Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Officiƫle handeling De Verwondering
Nieuws_AfbeeldingWSN en de Gemeente Nieuwkoop zijn blij met de bouw van deze sociale huurwoningen in Nieuwveen in een mooie gevarieerde wijk. 
Mevrouw Nolet hoopt met deze nieuwe woningen 12 woningzoekende gezinnen te huisvesten maar door het hanteren van Lokaal Maatwerk de doorstroming verder te bevorderen.

Het project De Verwondering (Veldesdoorn, hoek Parkzicht te Nieuwveen) bestaat uit twee rijtjes van woningen die haaks op elkaar staan, 4 hoekwoningen en 8 tussenwoningen. 
De woningen zijn ontworpen door Architectenbureau Guido Bakker uit Veenendaal en technisch uitgewerkt door Bouwburo AGB, samen met Constructieadviesbureau De Lange uit Nijkerk. Vergeer Bouw uit Reeuwijk verzorgt de realisatie.

De 12 levensloopbestendige woningen hebben een woonkamer met openkeuken, 3 slaapkamers, een vrij indeelbare zolder en een berging in de achtertuin. De woningen zijn voorzien van centrale verwarming, zonnepanelen, een voor- en achtertuin en aan de achterzijde van de woning is er parkeergelegenheid. Het project is bij uitstek geschikt voor (jonge) gezinnen en wordt in de zomer van 2019 opgeleverd.
 
Vanaf 28 september 2018 kunt u zich inschrijven voor deze sociale huurwoningen. De prijzen varieren van € 597,30 tot € 710,68. Schrijf je snel in dan heb je nog inspraak in bijvoorbeeld de keuken. De inschrijving verloopt via https://www.woningnethollandrijnland.nl onder het kopje Nieuwveen.


Jaarverslag
Nieuws_AfbeeldingImplementatie Woningwet
In het afgelopen jaar is, samen met de gemeente Nieuwkoop en met onze Huurdersbelangen Vereniging (HBV), hard gewerkt aan de verdere implementatie van de woningwet. Zo is het afgelopen jaar het scheidingsvoorstel tussen onze maatschappelijke activiteiten (DAEB) en de commerciële activiteiten (niet-DAEB) ingediend en hebben wij van de Autoriteit Wonen de definitieve goedkeuring mogen ontvangen. Met deze goedkeuring kunnen wij de scheiding per 1 januari 2018 effectueren.

Prestatieafspraken met gemeente Nieuwkoop
In 2017 hebben wij opnieuw een zogenaamd volkshuisvestelijk ‘bod’ aan de gemeente aangeboden en zijn met de gemeente prestatieafspraken gemaakt voor 2018.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Voor de gemeente Nieuwkoop hebben wij het beheer van 12 units in Zevenhoven voor statushouders en dak- en thuislozen op ons genomen.

Investeringen
In het  voormalig verzorgingshuis Aar & Amstel leverden wij na een grondige verbouwing 41 appartementen en een zorgsteunpunt op.
Daarnaast namen wij 10 woningen en 2 garages in Woerdense Verlaat over van collega corporatie GroenWest uit Woerden.
In het vierde kwartaal van 2017 zijn wij gestart met twee groot onderhoudsprojecten van  woningen in Nieuwkoop en Noorden, die allen werden verduurzaamd naar minimaal label B. Omdat betaalbaarheid hoog op de agenda staat, werden de verbeteringen zonder huurverhoging aangeboden. Bovendien zorgen de woningverbeteringen voor maandelijkse lagere energielasten.

Dienstverlening
Door de extra werkzaamheden en aanschaf van woningen heeft onze kwaliteit van dienstverlening wel enigszins onder druk gestaan. Wij scoorden hierdoor minder hoge klanttevredenheidscijfers bij het KWH onderzoek. Dit willen wij in 2018 verbeteren.

Betaalbaarheid
WSN vindt betaalbaar en passend wonen belangrijk, zeker voor de lagere inkomens. Om dit te bereiken heeft WSN ook in 2017 weer bij een groot deel van haar vrijkomende sociale huurwoningen de huurprijs verlaagd.

Resultaten
De resultaten van 2017 zijn financieel en volkshuisvestelijk positief. Financieel heeft WSN een goed jaar achter de rug met een positief resultaat. Hiervan wordt het grootste deel echter veroorzaakt door de (niet-gerealiseerde) waardeveranderingen van het verhuurde vastgoed. Het is ons gelukt om onze bedrijfslasten op totaalniveau gelijk te houden. Samen met de gemeente zijn wij daarnaast hard aan de slag om in de komende jaren nog veel betaalbare sociale huurwoningen toe te voegen.

Vertrek mevrouw Barnard
Eind 2017 heeft mevrouw ir. J.L. Barnard (directeur-bestuurder van WSN sinds oktober 2013) een andere functie  aanvaard en heeft WSN afscheid van haar genomen. Namens de voltallige organisatie wil ik mevrouw Barnard vanaf deze plek nogmaals hartelijk danken voor haar grote inzet voor WSN en de wijze waarop zij de afgelopen jaren WSN weer op orde heeft gebracht.

Tot slot
Als nieuwe directeur-bestuurder bedank ik alle belanghouders voor het gezamenlijk mogelijk maken van de volkshuisvestelijke bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving dit jaar. Ik ben trots op onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor de huurders en ik heb waardering voor hun betrokkenheid. Mede dankzij de prettige samenwerking en inzet van onze huurdersvertegenwoordiging, belanghouders en alle medewerkers van WSN kunnen wij terugkijken op een succesvol 2017.

C. Nolet
Directeur-bestuurder

U kunt het jaarverslag 2017 hier downloaden.
Nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingDe Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop heeft mevrouw C. Nolet- Kolster per 1 mei 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop.

De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met de komst van mevrouw Nolet als directeur-bestuurder om samen met de organisatie richting te geven aan de verdere ontwikkeling en positionering van Woningstichting Nieuwkoop.
Mevrouw Nolet is afkomstig van Ymere, alwaar zij manager verhuur & verkoop was.

De keuze van mevrouw Nolet is in nauwe samenwerking met het managementteam en de ondernemingsraad tot stand gekomen. Daarnaast is de huurdersorganisatie in de gelegenheid geweest een advies te geven op het functieprofiel.
Teylerspark
Nieuws_AfbeeldingOnlangs hebben wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van WSN al een overeenkomst getekend voor de realisatie van 12 sociale huurwoningen in De Verwondering nu komen daar nog eens 20 sociale huurwoningen in het project Teylerspark bovenop.

Het bestemmingsplan voor deze locatie is op 15 december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet die het mogelijk maakt om nog meer huurwoningen toe te voegen aan de kern Nieuwveen.

Alle 20 sociale huurwoningen worden door WSN levensloopbestendig gebouwd, zodat zij geschikt zijn voor alle doelgroepen en eenvoudig aanpasbaar zijn om een leven lang te blijven wonen. Ook zijn de woningen zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De huurwoningen in Teylerspark zijn bedoeld voor alle inwoners binnen de gemeente Nieuwkoop en zullen verlichting geven op de woningmarkt. Het is de bedoeling om de woningen begin 2019 op te leveren.
Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingWoondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop, Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop) en de gemeente Nieuwkoop slaan de handen ineen om de sociale woningvoorraad in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden.

Wat deze samenwerking precies inhoudt, staat in de prestatieafspraken ‘Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop’. De vijf partijen zijn blij met de gemaakte afspraken. “Samen zorgen we voor een optimalisatie van ons sociale woningaanbod. Met deze afspraken is het mogelijk om op een dynamische manier uitvoering te geven aan de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken richten zich zowel op concrete afspraken voor 2018 als op afspraken voor de langere termijn. De woningmarkt is in beweging en met deze afspraken kunnen we samen werken aan de op dit moment  benodigde oplossingen zonder daarbij de woonvisie uit het oog te verliezen.”

In de prestatieafspraken staan onder andere afspraken over het betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen. Denk hierbij aan:
- de groei van het aantal sociale huurwoningen met 225 tot 2025
- het aanbod van woningen in verschillende huurklassen
- het inspelen op woonbehoeften van jongeren en ouderen
- verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Met deze prestatieafspraken dragen alle vijf de partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop.

Het maken van prestatieafspraken is een jaarlijks terugkerend proces. Ieder jaar evalueren we de prestaties en effecten op de sociale woningen. Naar aanleiding van deze evaluatie actualiseren we de prestatieafspraken. Zo kunnen we de afspraken aanscherpen of eventueel nieuwe onderwerpen toevoegen.
Startsein huurwoningen in Nieuwveen
Nieuws_Afbeelding

Donderdag 30 november 2017 ondertekenden wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de overeenkomst voor de realisatie van 12 sociale (betaalbare) huurwoningen in het deelproject De Verwondering in Nieuwveen.

Wethouder Paul Platen geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling. “De Verwondering is een prachtig project met woningen voor alle doelgroepen. Naast vrije kavels en diverse soorten koopwoningen, bouwen we nu ook voor huurders. Dit sluit goed aan bij de grote vraag naar sociale huurwoningen in Nieuwkoop. Dat we hier nu gaan bouwen onderstreept de goede samenwerking die we hebben met de woningcorporaties in onze gemeente.”

Ook de WSN is blij met deze stap: “Het is goed dat er weer nieuwe sociale huurwoningen bijkomen in Nieuwveen. Zeker omdat onze collega Vestia geen nieuwe huurwoningen meer kan realiseren en deze wel hard nodig zijn.” aldus Annelies Barnard. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 gestart kan worden met de bouw.

Het project bestaat uit twee rijen van zes (eengezins-) woningen met tuin. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Zo zijn ze geschikt voor alle doelgroepen en eenvoudig aan te passen om een leven lang te blijven wonen. De woningen zijn zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vanaf eind 2018 verwacht WSN te starten met de verhuur. Geïnteresseerden kunnen zich alvast als woningzoekenden inschrijven op http://www.WoningnetHollandRijnland.nl.
Benchmark
Nieuws_AfbeeldingAedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft de resultaten van haar vierde benchmark bekendgemaakt. WSN bevindt zich in de middengroep.

Waarom een benchmark?
Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is ook een instrument dat gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden. 

De Aedes-benchmark
Op het onderdeel Bedrijfslasten realiseerden wij een besparing, onze klanten waren echter gemiddeld minder tevreden over onze dienstverlening.

Kostenbewust
De bedrijfslasten van WSN liggen lager dan in de sector gemiddeld per woning en ook in het afgelopen jaar hebben wij een kleine verlaging kunnen realiseren. En dat terwijl wij in het afgelopen jaar gemiddeld 45 euro meer per woning aan verhuurderheffing hebben moeten afdragen. 

Huurdersoordeel
Huurders beoordeelden WSN op drie onderdelen: het betrekken van een nieuwe woning, het vertrekken uit een gehuurde woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Het onderdeel nieuwe huurders scoorde het laagst, maar kreeg toch nog een 7,2. Over ons doen en laten tijdens een reparatie verzoek waren de huurders meer tevreden.
Wij hebben gemerkt dat wij in wat drukke periodes zoals bij de oplevering van Aar en Amstel niet altijd even snel op de vragen van onze huurders hebben kunnen reageren. Dat zien wij in de resultaten helaas ook direct weer terug. Wij gaan intern aan de slag om te zorgen dat onze dienstverlening ook ten tijde van grotere drukte op orde blijft en willen ons hierin blijven verbeteren.

Huizen energiezuiniger
WSN is op weg om in 2023 een gemiddelde label B voor haar hele voorraad te halen. Daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren. In de komende vier moeten daarvoor bijna 400 woningen worden aangepakt. In 2018 zijn dat er al 90. Al onze nieuwbouwwoningen bouwen wij vanzelfsprekend zeer energiezuinig.

Beschik- en betaalbaarheid
WSN heeft naast haar betaalbare voorraad ook een kleine voorraad goedkope vrije sector huurwoningen, die zij in samenspraak met de gemeente Nieuwkoop koestert voor een kleine doelgroep, die om wat voor reden dan ook niet kan kopen en/of te veel verdienen voor sociale huur. Als gevolg van deze voorraad lijkt WSN slechter dan gemiddeld te scoren op betaalbaarheid dan de sector. Betaalbaarheid staat overigens wel hoog op de agenda van WSN zo is in het afgelopen jaar een gematigde huurverhoging doorgevoerd die onder het landelijke gemiddelde lag.
Opening Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Er is weer volop leven in Aar en Amstel. WSN heeft het voormalig zorgcentrum verbouwd tot appartementen voor ouderen. Op zaterdag 4 november was de officiële feestelijke opening.
In de hal van het vernieuwde complex hebben op de vroege zaterdagmorgen alle bewoners en enkele genodigden zich verzameld. Annelies Barnard, directeur van WSN, heet iedereen welkom. De officiële openingshandeling wordt vanzelfsprekend verricht door één van de bewoners. Mevrouw van Koert-Ebbelaar, die dit jaar precies 50 jaar huurder is van WSN, heeft samen met wethouder Pietersen Aar en Amstel officieel geopend.

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het best een lang en lastig proces is geweest, maar dat iedereen trots mag zijn op het resultaat en dat het een aanwinst voor Nieuwkoop is. Wethouder Pietersen had ook nog een ander nieuwtje, samen met de (oude) vrienden van Aar en Amstel werd ook de naam van de gemeenschappelijke ruimte onthuld: de “Van Tienhoven zaal” naar meneer van Tienhoven die vroeger zelf ook in Aar en Amstel heeft gewoond. Met het laatste deel van zijn legaat wordt deze ruimte helemaal ingericht van keuken tot aan gezellige zitjes voor de bewoners en siert de naam van Tienhoven zaal fier op de gevel.

Tot slot was er gelegenheid om enkele appartementen te bewonderen. Aar en Amstel heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren en de nieuwe bewoners voelen zich al helemaal thuis.
Groot onderhoud aan diverse woningen in Nieuwkoop en Noorden
Nieuws_AfbeeldingWonen betaalbaar houden
Het gaat om een deel van de woningen in de volgende straten, de Esdoorn- en de Waterleliestraat in Nieuwkoop en woningen aan de Chrysanten-, Rozenstraat en Simon van Capelweg in Noorden. Deze woningen dateren uit de jaren 50’ en ’60 van de vorige eeuw en zijn naar de huidige maatstaven niet erg energiezuinig. Voor bewoners betekent dat relatief hoge woonlasten. Door de woningen te isoleren zorgt WSN ervoor dat de kosten voor energie - onder gelijkblijvende omstandigheden- minder worden. Bewoners hoeven geen huurverhoging voor de verbetering te betalen. Zo houdt WSN wonen betaalbaar.

Wat gaat er gebeuren?
Er worden een aantal maatregelen genomen, die de woningen energiezuiniger maken. De dakbedekking wordt vervangen of van isolatie voorzien. Ook komt er isolatie in de spouwmuren. De buitenkozijnen worden vervangen en worden voorzien van HR++-glas. Ook investeren wij extra in het hang- en sluitwerk om de woningen inbraakveiliger te maken.

Planning
In september is de aannemer met de voorbereidingen begonnen. Eind september starten de werkzaamheden. Als alles goed verloopt, wordt het project in het begin van 2018 afgerond.
Jaarverslag WSN 2016
Nieuws_Afbeelding
In de afgelopen jaren heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) haar financiële positie weer op orde gebracht. Hierdoor hebben wij weer ruimte om ons ook in de komende jaren vol in te zetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen, waarbij wij ons blijven richten op mensen met een bescheiden inkomen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij hebben de huurverhoging in het afgelopen jaar gematigd. Voor de zittende huurders hebben wij onze Groot Onderhoudsprojecten zonder verhuurverhoging kunnen uitvoeren. Met onze verkoopstop en inzet om nieuwe woningen te bouwen is onze voorraad sociale huurwoningen aan het stijgen. Voor de verdere ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden, nodigen wij u uit om ons jaarverslag erop na te lezen.

U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.
>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*