Zoeken
 Zoeken
Pilot doorstroming
Nieuws_AfbeeldingWelke woningen doen mee? Welke woningen komen er voor in aanmerking?
In de pilot doen reeds bestaande seniorenwoningen van Woningstichting Nieuwkoop met een sociale huurprijs mee. Dat zijn de volgende woningen:
- Roodborstlaan  1 t/m 41                                  senioren 65+
- Maarten Freeke Wije 1 t/m 17                         senioren 55+
- Churchilllaan 55 t/m 63                                    senioren 55+
- Ronde Bonk 2 t/m 12                                       senioren 55+
- Aambeeld 2 t/m 12                                           senioren 55+
- Klinkhamer 1 t/m 13 m.u.v. nr. 3                       senioren 55+
- Klinkhamer 2 t/m 10 m.u.v. nr. 8                       senioren 55+
- Ringslootpad 3 t/m 17                                      senioren 55+
- De Verbinding 76,82,84, 90 t/m 94, 98,122      senioren 55+
- Simon van Capelweg 70 t/m 76                       senioren 55+
- Simon van Capelweg 76a-d                             senioren 55+
- Simon van Capelweg 171 t/m 183                   senioren 55+
- Theresiahof 1 t/m 8                                          senioren 55+
- Magnoliastraat 17 t/m /27                                 senioren 55+

Indien een bestaande eengezinswoning wordt achtergelaten wordt deze eengezinswoning ook bij de pilot betrokken.
Woningen met een vrije sector huurprijs (Vijverhof en een deel van De Verbinding / Kaleidoskoop) doen ook mee in de pilot, maar het is niet mogelijk de aanvullende regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ toe te passen indien u naar deze woningen verhuist. Hoe de regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ werkt, leest u verderop.
De woningen van Woningstichting Nieuwkoop worden geadverteerd op www.hureninhollandrijnland.nl  

Doen nieuwbouwwoningen ook mee?
Nieuwbouwwoningen van Woningstichting Nieuwkoop zijn uitgesloten van de ‘pilot doorstroming bestaande voorraad’. Bij deze woningen worden aparte afspraken met de gemeente gemaakt over toewijzing. Deze afspraken zijn gericht op doorstroming. De regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ geldt niet bij verhuizing naar nieuwbouwwoningen.

Wie komt in aanmerking voor de pilot?
Voor de seniorenwoningen geldt:
Huurders van Woningstichting Nieuwkoop krijgen voorrang bij de verhuring van een seniorenwoning wanneer zij een sociale huurwoning achterlaten en indien zij aan de minimale leeftijdseis voldoen. Deze leeftijdsgrens staat bij de woningadvertentie vermeld. U dient geregistreerd te staan als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl

Voor eengezinswoningen geldt:
Huurders van Woningstichting Nieuwkoop krijgen voorrang bij de verhuring van een eengezinswoning wanneer het huishouden minimaal uit twee personen bestaat. Dit kan een stel zijn, maar ook bijvoorbeeld een ouder met kind. U dient geregistreerd te staan als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl

Welke leeftijdsgrens geldt er bij seniorenwoningen?
Woningstichting Nieuwkoop hanteert verschillende leeftijdsgrenzen bij de verhuur van haar seniorenwoningen. Welke leeftijdsgrens van toepassing is staat in de woningadvertentie vermeld.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen?
Om te kunnen reageren op sociale huurwoningen dient u zich in te schrijven als woningzoekende op de website www.hureninhollandrijnland.nl. De inschrijfkosten bedragen € 7,50 per jaar. Staat u al ingeschreven? Dan hoeft u niets te doen. Zorgt u er wel voor dat de gegevens van uw inschrijving juist zijn. U betaalt jaarlijks de verlengingskosten van € 7,50.

Ik laat geen huurwoning van Woningstichting Nieuwkoop achter. Kom ik toch voor de pilot in aanmerking?
Bij de verhuring van een eengezinswoning is het niet nodig een eengezinswoning van Woningstichting Nieuwkoop achter te laten.
WSN kan in 2020 bij maximaal 18 woningen de lokale voorrangsregels toepassen. Dit is 25% van het verwachte aantal verhuringen van Woningstichting Nieuwkoop in 2020. Dit aantal wordt bepaald door artikel 13 van de Huisvestingsverordening van regio Holland Rijnland. Nog steeds wordt circa 75% van het aantal verwachte verhuringen in 2020 met de reguliere toewijzingscriteria verhuurd.
Andere sociale verhuurders hebben zich tot op heden niet bij de ‘pilot doorstroming bestaande voorraad’ aangesloten.

Hoe werkt de regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’?
De regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ werkt als volgt:
- U gaat voor uw nieuwe woning de huurprijs betalen die u voor uw huidige sociale huurwoning betaalt, zonder aftrek van huurtoeslag, en met een toeslag van € 50 per maand.
- Indien uw huidige huurprijs + € 50 minder bedraagt dan € 500, gaat u € 500 betalen voor uw nieuwe woning.
- Indien uw huidige huurprijs + € 50 meer bedraagt dan de huurprijsgrens van het passend toewijzen, betaalt u maximaal de huurprijsgrens. In 2020 is de huurprijsgrens voor 1- en 2 persoonshuishoudens € 619,01. Voor 3- en meerpersoonshuishoudens is dit € 663,40.
- Indien uw huidige huur hoger is dan de huurprijsgrens, vervalt de maatregel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’. U betaalt dan de streefhuur, die gelijk is aan de huurprijsgrens.

Rekenvoorbeelden:
Rekenvoorbeeld 1: Uw huidige huurprijs is € 436,- per maand. Met een opslag van € 50 zou uw nieuwe huurprijs wordt (436 + 50 =) € 486,- per maand worden. WSN hanteert echter een ondergrens van € 500. Uw nieuwe huurprijs wordt dan € 500,- per maand.
Rekenvoorbeeld 2: Uw huidige huurprijs is € 535 per maand. Uw nieuwe huurprijs wordt (535 + 50 =) € 585,- per maand.
Rekenvoorbeeld 3: Uw huidige huurprijs is € 578 per maand. U heeft een tweepersoonshuishouden. Uw nieuwe huurprijs zou (578 + 50 =) € 628 per maand worden. Maar omdat dit hoger is dan de huurprijsgrens wordt de huurprijs naar beneden bijgesteld op € 619,01 per maand.

Hoe weet ik bij een woningadvertentie dat de regel ‘oude huur = nieuwe huur + € 50’ geldt?
Woningen met een sociale huurprijs worden geadverteerd met de melding ‘voorrang voor huurders’ of ‘voorrang voor Nieuwkopers’.

Wanneer start de pilot?
De pilot start vanaf het moment dat WSN toestemming heeft van de gemeente om gebruik te maken van artikel 13 van de Huisvestingsverordening. WSN verwacht deze toestemming in december 2019 te ontvangen. Daarna kan WSN starten met de pilot zodra een geschikte woning leegkomt.

Hoe lang duurt de pilot?
Naar verwachting duurt de pilot tot 1 juli 2020. WSN kan in 2020 bij maximaal 18 woningen de lokale voorrangsregels toepassen. Dit is 25% van het verwachte aantal verhuringen van Woningstichting Nieuwkoop in 2020. Dit aantal wordt bepaald door artikel 13 van de Huisvestingsverordening van regio Holland Rijnland.

Wat gebeurt er na afloop van de pilot?
Na afloop van de pilot evalueert Woningstichting Nieuwkoop de pilot. In de evaluatie wordt beschreven of de doelen zijn bereikt. En of de genomen maatregelen geschikt zijn gebleken. De evaluatie wordt gedeeld en besproken met de gemeente Nieuwkoop en de Huurders Belangen Vereniging. Afhankelijk van het resultaat worden de regels omgezet naar definitief beleid, worden wijzigingen aangebracht aan de regels, of wordt gestopt met de maatregelen.

Ik wil niet verhuizen. Wat betekent de pilot voor mij?
De pilot heeft geen gevolgen voor zittende huurders die niet willen verhuizen.

Waarom doet Woningstichting Nieuwkoop dit?
Woningstichting Nieuwkoop wil meer woningzoekenden op de Nieuwkoopse woningmarkt helpen door doorstroming te bevorderen. Wachttijden van een sociale huurwoningen zijn in de gemeente Nieuwkoop inmiddels opgelopen tot meer dan 6 jaar. Naast het toevoegen van nieuwbouw is doorstroming in de bestaande voorraad het enige middel om woningzoekenden sneller te helpen.
Doelgroepen van Woningstichting Nieuwkoop zijn starters (1- en 2 persoonshuishoudens), jonge gezinnen (2 of meer persoonshuishoudens t/m 45 jaar) en senioren (1- en 2 persoonshuishoudens vanaf 55 jaar).
De meetbare doelstellingen die Woningstichting Nieuwkoop heeft in de pilot zijn:
- In 2020 heeft Woningstichting Nieuwkoop méér huishoudens gehuisvest als in de jaren ervoor in de bestaande voorraad (dus gecorrigeerd voor nieuwbouw). Het maximale aantal wordt
  bepaald door artikel 13 van de Huisvestingsverordening.
- Van die huishoudens zijn er in 2020 meer starters dan in 2019. In 2019 huisvestte Woningstichting Nieuwkoop tot nu toe 10 starters.

De gemeente Nieuwkoop kent een verhuiskostenvergoeding (vanuit de WMO). Kom ik daarvoor in aanmerking?
De gemeente heeft aan WSN laten weten dat de verhuiskostenvergoeding niet automatisch wordt verstrekt bij deze pilot doorstroming. Met de pilot doorstroming anticipeert u namelijk zelf op de toekomst door te verhuizen naar een meer geschikte woning. Wilt u meer weten over de verhuiskostenvergoeding? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nieuwkoop.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*