Zoeken
 Zoeken
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Nieuws_AfbeeldingRaad van Commissarissen:
De RvC van Woningstichting Nieuwkoop oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Nieuwkoop zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur.

De RvC van Woningstichting Nieuwkoop bestaat momenteel uit drie leden. Binnen de raad functioneren geen vaste commissies, zoals een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie. De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woningstichting Nieuwkoop zoeken wij een deskundige toezichthouder met kennis van financiën.

Profiel:
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
•Ruime ervaring heeft als financieel professional;
•Kennis van en ervaring heeft met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de organisatie;
•Kennis heeft van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels;
•In staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
•Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, w.o. risicomanagement;
•Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
•Kennis en inzicht heeft in informatie-en communicatietechnologie;
•Vanuit de RvC het contact met de accountant kan onderhouden;
•Een goed klankbord kan zijn voor de directeur-bestuurder en door de cijfers heen weet te kijken;
•Enige juridische kennis is een pré;
•Affiniteit heeft met het dorpse karakter en omvang van de organisatie.

Reactie en procedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39206. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.


Interesse kijk op: http://www.erly.nl/vacatures-post/lid-rvc-woningstichting-nieuwkoop
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*