Zoeken
 Zoeken

Missie en waarden


Onze missie
Onze missie is: Tevreden huurders in een vitaal Nieuwkoop, nu en in de toekomst

Onze visie
Onze visie is dat we dit bereiken door goede dienstverlening, dichtbij onze huurders te staan, te zorgen voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en beschikbare woningen zeker voor jongeren, jonge gezinnen en senioren.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: betrokken, persoonlijk, professioneel en resultaatgericht.
Zo willen wij ons werk doen en zo willen wij bij onze huurders en woningzoekenden bekend staan.

Ondernemingsplan
Ons ondernemingsplan kwam tot stand met input van veel stakeholders. Hun input is vaak letterlijk terug te vinden in ons ondernemingsplan. Daarmee wordt het niet alleen het Ondernemingsplan van Woning Stichting Nieuwkoop maar een plan van en voor ons allen en een belofte van WSN aan haar huurders, stakeholders en aan Nieuwkoop.

Ambities en onze 6 strategieën
Ons Ondernemingsplan willen wij ten uitvoering brengen door middel van 6 strategieën, te weten:

Strategie 1 – Goede dienstverlening door dichtbij de huurders te staan en actieve communicatie
1) We zullen onze klant goed op de hoogte houden, zijn betrokken bij onze klant
2) We delen zowel op organisatorisch als individueel niveau wat ons bezighoudt
3) Wij koppelen pro-actief terug naar onze klant wat wij met een probleem gedaan hebben
4) Onze medewerkers en aannemers krijgen regelmatig een klantgerichte training
5) Wij zetten ons meer in op professioneel opdrachtgeverschap, wij maken afspraken met onze aannemers (SLA’s) met     
responstijden en monitoren deze   (SLA: Service Level Agreement)
6) Wij evalueren regelmatig de dienstverlening van onze aannemers
7) Wij zetten digitalisering in waar dit onze klantgerichtheid kan verbeteren
8) Wij communiceren actief via onze website, social media en een nieuwsbrief
9) Wij vieren mijlpalen samen met onze huurders


Strategie 2 – Beschikbare sociale huur door nieuwbouw en verhuur gericht op doorstroming
1) Wij bouwen de komende jaren ca. 145 woningen gericht op onze doelgroep
2) Bij het toewijzen van deze woningen geven wij voorrang aan onze zittende huurders om doorstroming in onze bestaande voorraad te bevorderen en passend wonen naar levensfase, levenssituatie en inkomen zoveel mogelijk te faciliteren
3) Ook in onze bestaande voorraad stimuleren wij doorstroming. Zo zorgen wij dat onze woningen optimaal beschikbaar komen
voor onze doelgroep. In 2019 starten wij in samenspraak met de gemeente met een experiment om dit te bewerkstelligen
4) Wij gaan in gesprek met de gemeente om een doorstroomcoach aan te stellen, die verder kijkt dan alleen de voorraad   
woningen van WSN
5) Wij herijken ons strategisch voorraadbeleid en zorgen daarmee dat wij een woonportefeuille hebben die dienend is aan onze missie en waarmee onze doelgroep zo goed mogelijk bediend wordt

Strategie 3 – Betaalbare huurwoningen door rechtvaardig huurbeleid
1) In 2019 zullen wij ons huurbeleid herzien zodat wij onze missie kunnen verwezenlijken
2) Wij zetten ons in om onze woningen te verduurzamen (isoleren) waardoor de energielasten voor onze huurders dalen
3) Wij werken samen met andere partijen om huurders te ondersteunen in het beperken van hun woonlasten
4) Wij zetten ons in voor een convenant schuldhulp verlening en goede voorlichting aan huurders
5) Wij zullen het gesprek aangaan met andere partijen. Een deel van de woonlasten wordt door de huurder betaald aan derden

Strategie 4 – Leefbare buurten door verbinding en samenwerking
1) Wij houden minimaal één keer per jaar een schouw met onze HBV, politie, brandweer,  gemeente en wijkbewoners.
2) Wij gaan in gesprek met partijen die verantwoordelijk zijn voor leefbaarheid en monitoren de afspraken
3) Wij verbeteren onze samenwerking met zorgnetwerken om overlast van kwetsbare huurders voor te zijn
4) Wij zullen mijlpalen (bijv. bij een afgeronde renovatie) vieren met onze huurders, waarbij verbinding tussen huurders voorop
staat
5) Wij faciliteren verbinding tussen huurders van verschillende culturen voor zover de Woningwet dit toelaat

Strategie 5 – Kwalitatief goede woningen door verstandig te investeren in duurzaamheid
1) In onze meerjarenplanning wordt de verduurzaming van onze voorraad woningen zodanig ingepland dat onze voorraad in
    2022 gemiddeld label B heeft
2) Onze nieuwbouw wordt gasloos en energiezuinig gebouwd. Zo voegen wij energiezuinige woningen toe aan onze voorraad
3) Wij koesteren onze gasloze wijk Vaartsche Hoek en de daarop aangesloten woningen
4) Wij faciliteren de huurders van eengezinswoningen die zelf zonnepanelen willen aanbrengen
  
Strategie 6 – Continuïteit in kwaliteit door samenwerking met andere corporaties & teamwork
1) In 2019 doen wij een ICT project samen met Wonen Wateringen en Woningbouwvereniging Hoek van Holland
2) Wij wisselen kennis en deskundigheid uit met corporaties van het netwerk “Kleine corporaties Zuid Holland”.
3) Wij zetten de samenwerking met andere corporaties door in het project “Bloei” waarin personeel en kennis gedeeld wordt en stages worden gelopen. Ook maken wij gebruik van het personeelsontwikkelingsadvies en de andere mogelijkheden van deze organisatie
4) Wij werken nauw samen met Habeko en Woondiensten Aarwoude, de andere kleine corporaties in ons werkgebied. Wij delen visie, klachtencommissie, telefonische achtervang, deskundigheid en (zo mogelijk) personeel om de kwaliteit te vergroten en administratieve of andere lasten te beperken. We onderzoeken op welke vlakken nadere samenwerking mogelijk is. 

De financiën
1) We stellen elk jaar in de zomer een jaarplan op voor zowel het bedrijf als geheel als voor de afdelingen afzonderlijk met een
daaraan gerelateerde begroting
2) We monitoren de voortgang van ons jaarplan maar ook onze lange termijn doelstellingen maandelijks. Elke maand worden de resultaten vergeleken met onze doelstellingen en de begroting
3) Elk tertiaal wordt een tertiaalrapportage opgemaakt en deze wordt gedeeld met onze Raad van Commissarissen.
4) Het Management Team (MT) is collectief verantwoordelijk voor de resultaten en stuurt tussentijds bij indien nodig.

De strategieën vertalen wij weer in jaarplannen en resultaatgebieden per jaar. Deze resultaatgebieden monitoren wij elke maand en zonodig sturen wij bij, zodat ons Ondernemingsplan iets is, waar wij elke dag mee bezig zijn en elke maand bekijken of wij op koers liggen.

Wij wensen u veel leesplezier in ons Ondernemingsplan en mocht u vragen hebben, dan staan wij daar graag voor open. Want ook dat vinden wij belangrijk: meer verbinding met u, onze huurder, onze relatie, onze stakeholder. Samen maken we Nieuwkoop weer een beetje mooier!


Klik hier voor ons ondernemingsplan 2019 – 2023 Tevreden huurders in een vitaal Nieuwkoop nu en in de toekomst.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*