Zoeken
 Zoeken

Governance


Het Nederlandse stelsel van de volkshuisvesting heeft een bijzondere manier van besturen en toezicht dat er een Angelsaksisch begrip voor wordt gebruikt: Good Governance. Feitelijk komt dat neer op het goed besturen van de corporatie door het bestuur, invloed geven aan stakeholders (ofwel belangenhouders) en verantwoording afleggen aan interne (Raad van Commissarissen) en externe toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Woningcorporaties).

Woningstichting Nieuwkoop heeft als bestuursmodel de zogenaamde twee-lagen-structuur. Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Eén en ander is uitgewerkt in het bestuursreglement.

De Raad van Commissarissen oefent het toezicht uit op het bestuur en legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de manier waarop zij dat toezicht heeft uitgeoefend.

In het onderstaande komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Governancestructuur;
- Beloning en honorering bestuur en Raad van Commissarissen;
- Verbindingen;
- Stakeholders;
- Visitatie;
- Algemene inkoopvoorwaarden;
- Privacy reglement.

Governancestructuur
Deze bundel bevat de Governance documenten van Woningstichting Nieuwkoop.
De onderstaande stukken zijn opgenomen:
- Statuten Woningstichting Nieuwkoop;
- Het bestuursreglement;
- Het financieel reglement;
- Het verbindingenstatuut;
- Het treasurystatuut;
- Het investeringsstatuut;
- De gedragscode en het handhavingsprotocol;
- De klokkenluidersregeling;
- Het reglement van de Raad van Commissarissen;
- Profielschets Raad van Commissarissen;
- Rooster van aftreden Raad van Commissarissen;
- Reglement remuneratiecommissie.

Als u op de documenten in onderstaand overzicht klikt, kunt u deze lezen

De verschillende Governance documenten hangen op onderstaande wijze met elkaar samen:Beloning en honorering bestuur en Raad van Commissarissen over 2018

Per 1 mei 2018 is mevrouw Nolet benoemd als directeur-bestuurder. In de eerste vier maanden van 2018 zijn de bestuurstaken achtereenvolgens waargenomen door de heren Koeslag en Bogerd (Voorzitter resp. vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen). De beloningen van de directeur-bestuurder en commissarissen vallen binnen de grenzen van de toepasselijke Wet Normering Bezoldigingen Topfunctionarissen (WNT).


Bezoldiging mevrouw C. Nolet

Datum in functie in 2018 (van / t/m): 1-5 / 31-12                      
Deeltijdfactor (in fte): 0,89 
Periodiek betaalde beloning (belastbaar loon)*1: € 49.204
Werkgeverslasten pensioen: € 8.870
                           
*1: Dit betreft de beloning exclusief werkgeverslasten Sociale verzekeringen van in totaal € 7.114.


Bezoldiging Raad van Commissarissen

Naam                            Functie                   Periode 2018     Deeltijd-       Beloning
                                                                     (van / t/m)           factor          (incl. BTW)


E.J. Koeslag                  commissaris            1-4/31-12 *2         n.v.t.               12.947
                                      voorzitter

drs. H.G. Bogerd           commissaris            1-1/31-12 *3         n.v.t.                 8.982
                                      vice-voorzitter

drs. A.W.M. van der       commissaris            1-1/31-12             n.v.t.               10.436 *1
Heide-Huijsmans                                                                                            

Dr. W.P. de Ridder         commissaris            1-9/31-12             n.v.t.                 2.874
 
*1: Bezoldiging 2018 betreft commissarissenvergoeding WSN van € 7.125 exclusief BTW en vergoeding voor de vervulling van de taken als aandeelhouder van DEVA B.V. namens WSN van € 1.500 exclusief BTW. Totaal € 10.436 inclusief BTW.
*2: Van 1-1 t/m 31-3-2018 waarnemend bestuurder
*3: Waarvan van 1-4 t/m 30-4-2018 waarnemend bestuurder

De heer E.J. Koeslag is per 15 juli 2016 benoemd als voorzitter RvC WSN, voor een eerste termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot een herbenoeming voor eveneens 4 jaar. Voor de nieuwe voorzitter geldt dezelfde beloning als in 2015.
Mevrouw drs .A.W.M. van der Heide-Huijsmans is benoemd per 23-5-2012 als lid van de RvC, herbenoemd in 2016, aftredend in 2020 en niet herbenoembaar.
De heer W.P. de Ridder is als RvC lid benoemd per 1 september 2018 voor een periode van 4 jaar (met mogelijkheid tot verlenging van nogmaals een periode van 4 jaar).
De heer De Ridder volgt de heer H.G. Bogerd op die per 15 maart 2019 is afgetreden.

Verbindingen
WSN heeft DEVA bv in december 2018 verkocht aan Eteck BV.
Hiermee heeft WSN geen Verbindingen meer.

Stakeholders
WSN streeft ernaar ieder jaar een stakeholdersbijeenkomst te organiseren om van gedachten te kunnen wisselen met haar belanghouders.
Bekijk het stakeholdersregister en het stakeholdersverslag van november 2018.

Visitatie
WSN heeft zich in 2015 laten visiteren door KWH. Bekijk hier het volledige rapport.
In 2019 zal er weer een visitatie plaatsvinden.

Algemene Inkoopvoorwaarden WSN.
De Algemene inkoopvoorwaarden van WSN kunt u hier downloaden.

Privacy reglement
Per 21-9-2017 is het privacyreglement van kracht.  Het privacy reglement is opnieuw vastgesteld op 10-12-2018. U kunt dit hier downloaden.Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*