Zoeken
 Zoeken

Governance


Het Nederlandse stelsel van de volkshuisvesting heeft een bijzondere manier van besturen en toezicht dat er een Angelsaksisch begrippenpaar voor wordt gebruikt: Good Governance. Feitelijk komt dat neer op het goed besturen van de corporatie door het bestuur, invloed geven aan stakeholders (ofwel belangenhouders) en verantwoording afleggen aan interne (Raad van Commissarissen) en externe toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Woningcorporaties).

Woningstichting Nieuwkoop heeft als bestuursmodel de zogenaamde twee-lagen-structuur. Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Eén en ander is uitgewerkt in het bestuursreglement.

De Raad van Commissarissen oefent het toezicht uit op het bestuur en legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de manier waarop zij dat toezicht heeft uitgeoefend.

In het onderstaande komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Governancestructuur;
- Beloning en honorering bestuur en Raad van Commissarissen;
- Verbindingen;
- Stakeholders;
- Visitatie;
- Algemene inkoopvoorwaarden.
- Privacy reglement.


Governancestructuur
Deze bundel bevat de Governance documenten van Woningstichting Nieuwkoop.
De onderstaande stukken zijn opgenomen:
- Statuten Woningstichting Nieuwkoop;
- Het bestuursreglement;
- Het financieel reglement;
- Het verbindingenstatuut;
- Het treasurystatuut;
- Het investeringsstatuut;
- De gedragscode en het handhavingsprotocol;
- De klokkenluidersregeling;
- Het reglement van de Raad van Commissarissen;
- Profielschets Raad van Commissarissen;
- Rooster van aftreden Raad van Commissarissen;
- Reglement remuneratiecommissie.

De verschillende Governance documenten hangen op onderstaande wijze met elkaar samen:


Beloning en honorering bestuur en Raad van Commissarissen over 2017

Per 15 oktober 2013 t/m 31 december 2017 was mevrouw Barnard benoemd als directeur-bestuurder. Mevrouw Barnard werd als directeur-bestuurder beloond in overeenstemming met de toepasselijke Wet Normering Bezoldigingen Topfunctionarissen (WNT).

  Datum in functie in 2017       Deeltijdfactor
(van / t/m)                                in fte
 
Periodiek betaalde beloning  (belastbaar loon) *1 1-1 / 31-12                                1,0 € 60.294
Werkgeverslasten pensioen 1-1 / 31-12 € 11.150
*1: Dit betreft de beloning exclusief werkgeverslasten
      Sociale verzekeringen van in totaal €
9.892


Bezoldiging Raad van Commissarissen

Naam                            Functie                   Periode              Deeltijd-       Beloning
                                                                     (van/ t/m)            factor           (incl. BTW)


E.J. Koeslag                  commissaris          1-1/31-12             n.v.t.               12.511
                                      voorzitter

drs. H.G. Bogerd           commissaris           1-1/31-12            n.v.t.                 8.369
                                      vice-voorzitter

drs. A.W.M. van der      commissaris            1-1/31-12            n.v.t.               10.164
Heide-Huijsmans                                                                                             1*

*1: Bezoldiging 2017 betreft commissarissenvergoeding WSN van € 6.900 exclusief BTW en vergoeding voor de vervulling van de taken als aandeelhouder van DEVA bv namens WSN van € 1.500 exclusief BTW. Totaal € 10.164 inclusief BTW.


Verbindingen
WSN heeft een deelneming in DEVA www.deva-nieuwkoop.nl.

WSN heeft haar organisatiestructuur versimpeld.
In het afgelopen jaar is de gebiedsontwikkeling Vaartsche Hoek afgerond en feestelijk opgeleverd aan de bewoners.
Met deze afronding, de invoering van de nieuwe woningwet en de veranderende koers van WSN hebben wij een aantal dochterondernemingen van WSN niet langer meer nodig en daarom hebben wij de volgende dochterondernemingen Polderlust I BV, WSN Vastgoedbeheer BV en Woonmaatschappij Nieuwkoop BV op laten gaan in Woningstichting Nieuwkoop.

Stakeholders
WSN streeft ernaar ieder jaar een stakeholdersbijeenkomst te organiseren om van gedachten te kunnen wisselen met haar belanghouders. Op donderdag 14 december 2017 is er weer een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd.  Bekijk het stakeholdersregister en het verslag van 14 december 2017.

Visitatie
WSN heeft zich in 2015 laten visiteren door RAEFLEX. Bekijk hier het volledige rapport.

Algemene Inkoopvoorwaarden WSN.
De Algemene inkoopvoorwaarden van WSN kunt u hier downloaden.

Privacyreglement
Het privacy reglement is per 21-09-2017 van kracht. U kunt dit hier downloaden.

Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*