Zoeken
 Zoeken

De klachtencommissie


Bent u niet tevreden over hoe u bent geholpen of is er iets anders mis gegaan? Woningstichting Nieuwkoop (WSN) lost het graag met u op. Neemt u eerst contact met ons op. U kunt bij ons langskomen, een brief of een e-mail sturen of ons bellen.

Als u er niet uitkomt met een medewerker van WSN, kunt u een brief schrijven aan het bestuur van WSN. Het bestuur zal de situatie nogmaals overwegen en beoordelen. Bij een geschil komen wij er namelijk graag samen met u uit.

Wanneer ook dit voor u niet tot een goed resultaat leidt, kunt u naar de onafhankelijke klachtencommissie van WSN.

Woningstichting Nieuwkoop heeft samen met Woondiensten Aarwoude, in nauw overleg met haar beide huurdersorganisatie, een onafhankelijke klachtencommissie opgericht.

De klachtencommissie beoordeelt eerst of de klacht redelijk is. Indien dit het geval is wordt de klager uitgenodigd om de klacht mondeling toe te lichten. Hierbij past de klachtencommissie het principe van hoor en wederhoor toe. De klager kan zich laten ondersteunen door derden. De klachtencommissie adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Binnen een maand ontvangt de klager de definitieve uitspraak van het bestuur.

De klachtencommissie buigt zich alleen over klachten van huurders over de uitvoering van het door WSN  gevoerde beleid, waarbij de huurder belang heeft. Niet alleen een huurder kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan ook worden gedaan door een medehuurder, een aspirant-huurder of ex- (mede-) huurder.

De klacht kan alleen betrekking hebben op het optreden en het functioneren van medewerkers van WSN of op door haar bij werkzaamheden ingeschakelde personen en organen van de corporatie. De klachtencommissie kan geen klachten in behandeling nemen, die niet eerst door de corporatie zijn behandeld. Ook kan de klachtencommissie geen klachten in behandeling nemen waarover al het oordeel van een instantie met een wettelijk opgedragen geschillen beslechtende taak is gevraagd door de klager, dan door WSN. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een zaak al aanhangig is gemaakt bij de rechter.

Rooster van aftreden Klachtencommissie 2020

Naam                          Functie                                         Einde 1e periode           Einde 2e periode       Einde 3e periode


C. Vermeulen              Voorzitter                                         01-01-2022
M.P. Barnhoorn           Lid namens corporaties                   01-03-2018                      01-03-2021                  01-03-2024
W.M. Fokkinga            Lid namens huurdersorganisaties   01-03-2020                      01-03-2023
Vacature                      Plv. lid huurdersorganisaties
 
Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. Bekijkt u  ook eerst ons klachtenreglement.

Een klacht kunt u richten aan:

De klachtencommissie:
Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop
Postbus 2194
2400 CD  ALPHEN AAN DEN RIJN

De huurcommissie


Voor klachten over onderhoudsgebreken, huurprijs en servicekosten kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder. De Huurcommissie is telefonisch te bereiken op 0800-4887243.

Adresgegevens:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
www.huurcommissie.nl

Klachten over de huurverhoging
Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Volg dan de bezwaarprocedure, zoals in uw huurverhogingsbrief vermeld. U kunt geen klacht bij de klachtencommissie indienen over uw huurverhoging.

Klachten over de woonruimteverdeling
Bent u een woningzoekende en heeft u een klacht over de verdeling of toewijzing van woonruimte in onze regio? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Holland Rijnland.

Adresgegevens:
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 558
2300 AN  Leiden

Geen tekst aanwezig.
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*