Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingWoondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop, Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop) en de gemeente Nieuwkoop slaan de handen ineen om de sociale woningvoorraad in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden.

Wat deze samenwerking precies inhoudt, staat in de prestatieafspraken ‘Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop’. De vijf partijen zijn blij met de gemaakte afspraken. “Samen zorgen we voor een optimalisatie van ons sociale woningaanbod. Met deze afspraken is het mogelijk om op een dynamische manier uitvoering te geven aan de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken richten zich zowel op concrete afspraken voor 2018 als op afspraken voor de langere termijn. De woningmarkt is in beweging en met deze afspraken kunnen we samen werken aan de op dit moment  benodigde oplossingen zonder daarbij de woonvisie uit het oog te verliezen.”

In de prestatieafspraken staan onder andere afspraken over het betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen. Denk hierbij aan:
- de groei van het aantal sociale huurwoningen met 225 tot 2025
- het aanbod van woningen in verschillende huurklassen
- het inspelen op woonbehoeften van jongeren en ouderen
- verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Met deze prestatieafspraken dragen alle vijf de partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop.

Het maken van prestatieafspraken is een jaarlijks terugkerend proces. Ieder jaar evalueren we de prestaties en effecten op de sociale woningen. Naar aanleiding van deze evaluatie actualiseren we de prestatieafspraken. Zo kunnen we de afspraken aanscherpen of eventueel nieuwe onderwerpen toevoegen.
Startsein huurwoningen in Nieuwveen
Nieuws_Afbeelding

Donderdag 30 november 2017 ondertekenden wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de overeenkomst voor de realisatie van 12 sociale (betaalbare) huurwoningen in het deelproject De Verwondering in Nieuwveen.

Wethouder Paul Platen geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling. “De Verwondering is een prachtig project met woningen voor alle doelgroepen. Naast vrije kavels en diverse soorten koopwoningen, bouwen we nu ook voor huurders. Dit sluit goed aan bij de grote vraag naar sociale huurwoningen in Nieuwkoop. Dat we hier nu gaan bouwen onderstreept de goede samenwerking die we hebben met de woningcorporaties in onze gemeente.”

Ook de WSN is blij met deze stap: “Het is goed dat er weer nieuwe sociale huurwoningen bijkomen in Nieuwveen. Zeker omdat onze collega Vestia geen nieuwe huurwoningen meer kan realiseren en deze wel hard nodig zijn.” aldus Annelies Barnard. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 gestart kan worden met de bouw.

Het project bestaat uit twee rijen van zes (eengezins-) woningen met tuin. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Zo zijn ze geschikt voor alle doelgroepen en eenvoudig aan te passen om een leven lang te blijven wonen. De woningen zijn zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vanaf eind 2018 verwacht WSN te starten met de verhuur. Geïnteresseerden kunnen zich alvast als woningzoekenden inschrijven op http://www.WoningnetHollandRijnland.nl.
Benchmark
Nieuws_AfbeeldingAedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft de resultaten van haar vierde benchmark bekendgemaakt. WSN bevindt zich in de middengroep.

Waarom een benchmark?
Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is ook een instrument dat gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden. 

De Aedes-benchmark
Op het onderdeel Bedrijfslasten realiseerden wij een besparing, onze klanten waren echter gemiddeld minder tevreden over onze dienstverlening.

Kostenbewust
De bedrijfslasten van WSN liggen lager dan in de sector gemiddeld per woning en ook in het afgelopen jaar hebben wij een kleine verlaging kunnen realiseren. En dat terwijl wij in het afgelopen jaar gemiddeld 45 euro meer per woning aan verhuurderheffing hebben moeten afdragen. 

Huurdersoordeel
Huurders beoordeelden WSN op drie onderdelen: het betrekken van een nieuwe woning, het vertrekken uit een gehuurde woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Het onderdeel nieuwe huurders scoorde het laagst, maar kreeg toch nog een 7,2. Over ons doen en laten tijdens een reparatie verzoek waren de huurders meer tevreden.
Wij hebben gemerkt dat wij in wat drukke periodes zoals bij de oplevering van Aar en Amstel niet altijd even snel op de vragen van onze huurders hebben kunnen reageren. Dat zien wij in de resultaten helaas ook direct weer terug. Wij gaan intern aan de slag om te zorgen dat onze dienstverlening ook ten tijde van grotere drukte op orde blijft en willen ons hierin blijven verbeteren.

Huizen energiezuiniger
WSN is op weg om in 2023 een gemiddelde label B voor haar hele voorraad te halen. Daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren. In de komende vier moeten daarvoor bijna 400 woningen worden aangepakt. In 2018 zijn dat er al 90. Al onze nieuwbouwwoningen bouwen wij vanzelfsprekend zeer energiezuinig.

Beschik- en betaalbaarheid
WSN heeft naast haar betaalbare voorraad ook een kleine voorraad goedkope vrije sector huurwoningen, die zij in samenspraak met de gemeente Nieuwkoop koestert voor een kleine doelgroep, die om wat voor reden dan ook niet kan kopen en/of te veel verdienen voor sociale huur. Als gevolg van deze voorraad lijkt WSN slechter dan gemiddeld te scoren op betaalbaarheid dan de sector. Betaalbaarheid staat overigens wel hoog op de agenda van WSN zo is in het afgelopen jaar een gematigde huurverhoging doorgevoerd die onder het landelijke gemiddelde lag.
Onderzoek woonwensen ouderen centrumlocatie Nieuwveen
Nieuws_Afbeelding

Onderzoek woonwensen ouderen centrumlocatie Nieuwveen


De Woonzorgzone Nieuwveen die Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wilde realiseren op de centrumlocatie A.H.Kooistrastraat is eerder niet doorgegaan. Daarom wil WSN nu graag samen met de geïnteresseerden tot een nieuw passend plan voor deze locatie komen.

WSN en de gemeente Nieuwkoop hebben samen d.m.v. een enquête onderzocht wat de woonwensen van ouderen zijn en in hoeverre er interesse is het in realiseren van appartementen op de centrumlocatie in Nieuwveen.

Reacties
Bijna 100 vijftigplussers hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een flink aantal, maar onvoldoende om op basis van hun mening iets te kunnen zeggen over alle ouderen in de kernen Nieuwveen, Zevenhoven, Vrouwenakker en Noordeinde.

In de eigen kern (zelfstandig) oud kunnen worden
Veel van de ondervraagden hebben interesse in een appartement op de centrumlocatie. Hoewel de meeste ondervraagden gelukkig nog prima zelfstandig kunnen wonen zonder aanvullende zorg, geeft toch iets meer dan 70% aan dat hun huidige woning niet geschikt is voor mensen die moeilijker ter been zijn. De ondervraagden die willen verhuizen naar de centrumlocatie zoeken een zelfstandig appartement, dichtbij voorzieningen met mogelijke zorg op afroep en een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend vindt men de grootte van het appartement en de huurprijs ook belangrijk.

Het vervolg
Woningstichting Nieuwkoop gaat aan de hand van de resultaten van het onderzoek verder aan de slag met de planontwikkeling voor de locatie. Op basis van onderzoek lijkt het op de plek goed mogelijk om 30-35 zelfstandige appartementen te realiseren met minimaal 2 slaapkamers. De appartementen zullen grotendeels voor ouderen zijn, maar mogelijk worden er ook wat appartementen voor jongeren gerealiseerd.
WSN vindt het belangrijk om de (toekomstige) bewoners te betrekken bij de verdere planvorming. Er zal een klankbordgroep uit betrokken inwoners van Nieuwveen worden samengesteld, die bij de verdere uitwerking van het plan worden betrokken.
De planning is erop gericht in 2020 te kunnen starten met bouw.

Open deze PDF voor meer informatie.

Opening Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Er is weer volop leven in Aar en Amstel. WSN heeft het voormalig zorgcentrum verbouwd tot appartementen voor ouderen. Op zaterdag 4 november was de officiële feestelijke opening.
In de hal van het vernieuwde complex hebben op de vroege zaterdagmorgen alle bewoners en enkele genodigden zich verzameld. Annelies Barnard, directeur van WSN, heet iedereen welkom. De officiële openingshandeling wordt vanzelfsprekend verricht door één van de bewoners. Mevrouw van Koert-Ebbelaar, die dit jaar precies 50 jaar huurder is van WSN, heeft samen met wethouder Pietersen Aar en Amstel officieel geopend.

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het best een lang en lastig proces is geweest, maar dat iedereen trots mag zijn op het resultaat en dat het een aanwinst voor Nieuwkoop is. Wethouder Pietersen had ook nog een ander nieuwtje, samen met de (oude) vrienden van Aar en Amstel werd ook de naam van de gemeenschappelijke ruimte onthuld: de “Van Tienhoven zaal” naar meneer van Tienhoven die vroeger zelf ook in Aar en Amstel heeft gewoond. Met het laatste deel van zijn legaat wordt deze ruimte helemaal ingericht van keuken tot aan gezellige zitjes voor de bewoners en siert de naam van Tienhoven zaal fier op de gevel.

Tot slot was er gelegenheid om enkele appartementen te bewonderen. Aar en Amstel heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren en de nieuwe bewoners voelen zich al helemaal thuis.
WSN zoekt een nieuwe directeur-bestuurder
Nieuws_AfbeeldingHet fundament voor de toekomst van WSN is onder leiding van Annelies Barnard weer stevig neergezet. Na een aantal jaren van “pas op de plaats” staat de organisatie er weer en is deze volop aan het investeren in nieuwbouw en groot onderhoud in de gemeente Nieuwkoop.

Het fundament van WSN staat stevig
Tot 1 januari blijft Annelies Barnard gewoon bestuurder en het aanspreekpunt. Annelies Barnard: ’Ik heb de afgelopen vijf jaar met veel plezier bij WSN gewerkt. Een organisatie van betrokken medewerkers met een groot volkshuisvestelijk hart, die zich met passie inzetten voor alle huurders. Met veel voldoening heb ik de afgelopen jaren samen met onze partners gewerkt aan de volkshuisvestelijke opgave en de herijking van onze organisatie. Hierdoor hebben wij met elkaar een gezond financieel fundament voor de toekomst neergelegd, waarmee WSN haar maatschappelijke rol goed kan blijven uitvoeren.‘

Opvolger Annelies Barnard
De Raad van Commissarissen van WSN gaat de komende maanden op zoek naar een opvolger voor Annelies Barnard. Een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep, visie heeft en zich betrokken voelt bij Nieuwkoop.

http://www.erly.nl/vacatures-post/directeur-bestuurder-woningstichting-nieuwkoop/

Samenwerkingsovereenkomst
Nieuws_AfbeeldingDe heer (Leen) Angenent, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat en Nieuwveen (HBV) en Annelies Barnard, directeur-bestuurder, Woningstichting Nieuwkoop (WSN) hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

De nieuwe woningwet geeft huurders meer invloed op het beleid van woningcorporaties. De rol van de HBV is daardoor nog belangrijker geworden en de samenwerking met WSN is verder geïntensiveerd. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze de HBV invloed heeft op het beleid van WSN.  De overeenkomst zal regelmatig worden geëvalueerd.

De HBV behartigt de belangen van alle huurders van WSN en heeft in de afgelopen 25 jaar veel goede resultaten bereikt. Mede met de input van de HBV is de huurder steeds meer centraal komen te staan in de beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van WSN.

De HBV wil graag een brede vertegenwoordiging zijn en is daarom nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de HBV: Leen Angenent, telefoon 0172-572397 of per mail: leenangenent@hetnet.nl
Huurwoningen WSN in Woerdense Verlaat
Nieuws_AfbeeldingGroenWest draagt haar tien sociale huurwoningen in de Woerdense Verlaat over aan Woningstichting Nieuwkoop. De overdracht  is in lijn met de nieuwe Woningwet, die grenzen stelt aan het werkgebied van corporaties. GroenWest gaat zich concentreren op haar woningmarktgebied in de regio Utrecht. Voor Woningstichting Nieuwkoop is de overname een logische aanvulling op haar portefeuille passend bij haar koers en de woonvisie van de gemeente Nieuwkoop. De gemeente wil juist ook in de kleinere kern Woerdense Verlaat de bestaande sociale huurwoningenvoorraad  voor haar inwoners behouden. 

Geen consequenties voor de huurders
De overdracht heeft geen gevolgen voor de huidige huurders van deze tien woningen. De eerder met GroenWest overeenkomsten huur- en prijsovereenkomsten blijven gerespecteerd. De betrokken huurders zijn reeds op de hoogte van de overdracht.
Groot onderhoud aan diverse woningen in Nieuwkoop en Noorden
Nieuws_AfbeeldingWonen betaalbaar houden
Het gaat om een deel van de woningen in de volgende straten, de Esdoorn- en de Waterleliestraat in Nieuwkoop en woningen aan de Chrysanten-, Rozenstraat en Simon van Capelweg in Noorden. Deze woningen dateren uit de jaren 50’ en ’60 van de vorige eeuw en zijn naar de huidige maatstaven niet erg energiezuinig. Voor bewoners betekent dat relatief hoge woonlasten. Door de woningen te isoleren zorgt WSN ervoor dat de kosten voor energie - onder gelijkblijvende omstandigheden- minder worden. Bewoners hoeven geen huurverhoging voor de verbetering te betalen. Zo houdt WSN wonen betaalbaar.

Wat gaat er gebeuren?
Er worden een aantal maatregelen genomen, die de woningen energiezuiniger maken. De dakbedekking wordt vervangen of van isolatie voorzien. Ook komt er isolatie in de spouwmuren. De buitenkozijnen worden vervangen en worden voorzien van HR++-glas. Ook investeren wij extra in het hang- en sluitwerk om de woningen inbraakveiliger te maken.

Planning
In september is de aannemer met de voorbereidingen begonnen. Eind september starten de werkzaamheden. Als alles goed verloopt, wordt het project in het begin van 2018 afgerond.
Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding


Aar en Amstel was oorspronkelijk een verzorgingshuis dat werd gehuurd door WIJdezorg. Toen WIJdezorg in 2013 de huur had opgezegd is Woningstichting Nieuwkoop aan de slag gegaan met het onderzoeken van de toekomstwaarde van dit oude gebouw. Vanuit zowel de samenleving, onze huurdersorganisatie, platform gehandicapten Nieuwkoop en de politiek werd een appel aan WSN gedaan om het gebouw te behouden. Op basis van een onderzoek onder ouderen werd bevestigd, dat de samenleving in Nieuwkoop Aar en Amstel wilde behouden voor haar ouderen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft WSN een plan voor het behoud van Aar en Amstel ontwikkeld. Deze week wordt het gebouw opgeleverd, met 41 appartementen waarin Nieuwkoopse ouderen op een veilige en prettige manier zelfstandig kunnen wonen. In het najaar zal er een feestelijke heropening plaatsvinden.

Transformatie
Het oude verzorgingshuis bezat meer dan 60 (kleine) kamers waar zorgbehoevende ouderen via zorginstelling WIJdezorg woonden. Met de wettelijke ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg kon WIJdezorg niet anders dan de huur opzeggen, waardoor WSN zich moest beraden op de toekomst van dit gebouw uit de jaren 80.

WSN besloot het gebouw te herontwikkelen van een klassiek verzorgingshuis met kleine kamers tot een modern woongebouw met sociale huurwoningen. Ouderen kunnen hier zelfstandig, comfortabel en veilig wonen. De renovatie is eind 2016 gestart en deze zomer afgerond. Vink + Veenman BV uit Nieuwkoop voerde de werkzaamheden uit naar ontwerp van GBS Architecten uit Boskoop.

Woningen en voorzieningen

In het nieuwe Aar en Amstel zijn 41 twee- en driekamer appartementen gerealiseerd. Op de plek waar de oude gaarkeuken zat is een stalling voor fietsen en scootmobielen gemaakt. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte die in de komende periode in samenspraak met de toekomstige bewoners met gelden uit het legaat van Tienhoven wordt ingericht. Ook de parkeerplekken en groenvoorziening zijn opnieuw ingericht, waarbij op de begane grond veel bewoners de beschikking krijgen over een eigen tuin. Het hele pand heeft zowel aan de binnen-, als buitenzijde een nieuwe, frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren.
>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*