Zoeken
 Zoeken

Nieuws overzicht


Teylerspark
Nieuws_AfbeeldingOnlangs hebben wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van WSN al een overeenkomst getekend voor de realisatie van 12 sociale huurwoningen in De Verwondering nu komen daar nog eens 20 sociale huurwoningen in het project Teylerspark bovenop.

Het bestemmingsplan voor deze locatie is op 15 december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet die het mogelijk maakt om nog meer huurwoningen toe te voegen aan de kern Nieuwveen.

Alle 20 sociale huurwoningen worden door WSN levensloopbestendig gebouwd, zodat zij geschikt zijn voor alle doelgroepen en eenvoudig aanpasbaar zijn om een leven lang te blijven wonen. Ook zijn de woningen zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De huurwoningen in Teylerspark zijn bedoeld voor alle inwoners binnen de gemeente Nieuwkoop en zullen verlichting geven op de woningmarkt. Het is de bedoeling om de woningen begin 2019 op te leveren.
Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingWoondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop, Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop) en de gemeente Nieuwkoop slaan de handen ineen om de sociale woningvoorraad in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden.

Wat deze samenwerking precies inhoudt, staat in de prestatieafspraken ‘Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop’. De vijf partijen zijn blij met de gemaakte afspraken. “Samen zorgen we voor een optimalisatie van ons sociale woningaanbod. Met deze afspraken is het mogelijk om op een dynamische manier uitvoering te geven aan de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken richten zich zowel op concrete afspraken voor 2018 als op afspraken voor de langere termijn. De woningmarkt is in beweging en met deze afspraken kunnen we samen werken aan de op dit moment  benodigde oplossingen zonder daarbij de woonvisie uit het oog te verliezen.”

In de prestatieafspraken staan onder andere afspraken over het betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen. Denk hierbij aan:
- de groei van het aantal sociale huurwoningen met 225 tot 2025
- het aanbod van woningen in verschillende huurklassen
- het inspelen op woonbehoeften van jongeren en ouderen
- verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Met deze prestatieafspraken dragen alle vijf de partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop.

Het maken van prestatieafspraken is een jaarlijks terugkerend proces. Ieder jaar evalueren we de prestaties en effecten op de sociale woningen. Naar aanleiding van deze evaluatie actualiseren we de prestatieafspraken. Zo kunnen we de afspraken aanscherpen of eventueel nieuwe onderwerpen toevoegen.
Startsein huurwoningen in Nieuwveen
Nieuws_Afbeelding

Donderdag 30 november 2017 ondertekenden wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de overeenkomst voor de realisatie van 12 sociale (betaalbare) huurwoningen in het deelproject De Verwondering in Nieuwveen.

Wethouder Paul Platen geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling. “De Verwondering is een prachtig project met woningen voor alle doelgroepen. Naast vrije kavels en diverse soorten koopwoningen, bouwen we nu ook voor huurders. Dit sluit goed aan bij de grote vraag naar sociale huurwoningen in Nieuwkoop. Dat we hier nu gaan bouwen onderstreept de goede samenwerking die we hebben met de woningcorporaties in onze gemeente.”

Ook de WSN is blij met deze stap: “Het is goed dat er weer nieuwe sociale huurwoningen bijkomen in Nieuwveen. Zeker omdat onze collega Vestia geen nieuwe huurwoningen meer kan realiseren en deze wel hard nodig zijn.” aldus Annelies Barnard. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 gestart kan worden met de bouw.

Het project bestaat uit twee rijen van zes (eengezins-) woningen met tuin. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Zo zijn ze geschikt voor alle doelgroepen en eenvoudig aan te passen om een leven lang te blijven wonen. De woningen zijn zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vanaf eind 2018 verwacht WSN te starten met de verhuur. Geïnteresseerden kunnen zich alvast als woningzoekenden inschrijven op http://www.WoningnetHollandRijnland.nl.
Benchmark
Nieuws_AfbeeldingAedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft de resultaten van haar vierde benchmark bekendgemaakt. WSN bevindt zich in de middengroep.

Waarom een benchmark?
Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is ook een instrument dat gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden. 

De Aedes-benchmark
Op het onderdeel Bedrijfslasten realiseerden wij een besparing, onze klanten waren echter gemiddeld minder tevreden over onze dienstverlening.

Kostenbewust
De bedrijfslasten van WSN liggen lager dan in de sector gemiddeld per woning en ook in het afgelopen jaar hebben wij een kleine verlaging kunnen realiseren. En dat terwijl wij in het afgelopen jaar gemiddeld 45 euro meer per woning aan verhuurderheffing hebben moeten afdragen. 

Huurdersoordeel
Huurders beoordeelden WSN op drie onderdelen: het betrekken van een nieuwe woning, het vertrekken uit een gehuurde woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Het onderdeel nieuwe huurders scoorde het laagst, maar kreeg toch nog een 7,2. Over ons doen en laten tijdens een reparatie verzoek waren de huurders meer tevreden.
Wij hebben gemerkt dat wij in wat drukke periodes zoals bij de oplevering van Aar en Amstel niet altijd even snel op de vragen van onze huurders hebben kunnen reageren. Dat zien wij in de resultaten helaas ook direct weer terug. Wij gaan intern aan de slag om te zorgen dat onze dienstverlening ook ten tijde van grotere drukte op orde blijft en willen ons hierin blijven verbeteren.

Huizen energiezuiniger
WSN is op weg om in 2023 een gemiddelde label B voor haar hele voorraad te halen. Daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren. In de komende vier moeten daarvoor bijna 400 woningen worden aangepakt. In 2018 zijn dat er al 90. Al onze nieuwbouwwoningen bouwen wij vanzelfsprekend zeer energiezuinig.

Beschik- en betaalbaarheid
WSN heeft naast haar betaalbare voorraad ook een kleine voorraad goedkope vrije sector huurwoningen, die zij in samenspraak met de gemeente Nieuwkoop koestert voor een kleine doelgroep, die om wat voor reden dan ook niet kan kopen en/of te veel verdienen voor sociale huur. Als gevolg van deze voorraad lijkt WSN slechter dan gemiddeld te scoren op betaalbaarheid dan de sector. Betaalbaarheid staat overigens wel hoog op de agenda van WSN zo is in het afgelopen jaar een gematigde huurverhoging doorgevoerd die onder het landelijke gemiddelde lag.
Onderzoek woonwensen ouderen centrumlocatie Nieuwveen
Nieuws_Afbeelding

Onderzoek woonwensen ouderen centrumlocatie Nieuwveen


De Woonzorgzone Nieuwveen die Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wilde realiseren op de centrumlocatie A.H.Kooistrastraat is eerder niet doorgegaan. Daarom wil WSN nu graag samen met de geïnteresseerden tot een nieuw passend plan voor deze locatie komen.

WSN en de gemeente Nieuwkoop hebben samen d.m.v. een enquête onderzocht wat de woonwensen van ouderen zijn en in hoeverre er interesse is het in realiseren van appartementen op de centrumlocatie in Nieuwveen.

Reacties
Bijna 100 vijftigplussers hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een flink aantal, maar onvoldoende om op basis van hun mening iets te kunnen zeggen over alle ouderen in de kernen Nieuwveen, Zevenhoven, Vrouwenakker en Noordeinde.

In de eigen kern (zelfstandig) oud kunnen worden
Veel van de ondervraagden hebben interesse in een appartement op de centrumlocatie. Hoewel de meeste ondervraagden gelukkig nog prima zelfstandig kunnen wonen zonder aanvullende zorg, geeft toch iets meer dan 70% aan dat hun huidige woning niet geschikt is voor mensen die moeilijker ter been zijn. De ondervraagden die willen verhuizen naar de centrumlocatie zoeken een zelfstandig appartement, dichtbij voorzieningen met mogelijke zorg op afroep en een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend vindt men de grootte van het appartement en de huurprijs ook belangrijk.

Het vervolg
Woningstichting Nieuwkoop gaat aan de hand van de resultaten van het onderzoek verder aan de slag met de planontwikkeling voor de locatie. Op basis van onderzoek lijkt het op de plek goed mogelijk om 30-35 zelfstandige appartementen te realiseren met minimaal 2 slaapkamers. De appartementen zullen grotendeels voor ouderen zijn, maar mogelijk worden er ook wat appartementen voor jongeren gerealiseerd.
WSN vindt het belangrijk om de (toekomstige) bewoners te betrekken bij de verdere planvorming. Er zal een klankbordgroep uit betrokken inwoners van Nieuwveen worden samengesteld, die bij de verdere uitwerking van het plan worden betrokken.
De planning is erop gericht in 2020 te kunnen starten met bouw.

Open deze PDF voor meer informatie.

Opening Aar en Amstel
Nieuws_Afbeelding
Er is weer volop leven in Aar en Amstel. WSN heeft het voormalig zorgcentrum verbouwd tot appartementen voor ouderen. Op zaterdag 4 november was de officiële feestelijke opening.
In de hal van het vernieuwde complex hebben op de vroege zaterdagmorgen alle bewoners en enkele genodigden zich verzameld. Annelies Barnard, directeur van WSN, heet iedereen welkom. De officiële openingshandeling wordt vanzelfsprekend verricht door één van de bewoners. Mevrouw van Koert-Ebbelaar, die dit jaar precies 50 jaar huurder is van WSN, heeft samen met wethouder Pietersen Aar en Amstel officieel geopend.

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het best een lang en lastig proces is geweest, maar dat iedereen trots mag zijn op het resultaat en dat het een aanwinst voor Nieuwkoop is. Wethouder Pietersen had ook nog een ander nieuwtje, samen met de (oude) vrienden van Aar en Amstel werd ook de naam van de gemeenschappelijke ruimte onthuld: de “Van Tienhoven zaal” naar meneer van Tienhoven die vroeger zelf ook in Aar en Amstel heeft gewoond. Met het laatste deel van zijn legaat wordt deze ruimte helemaal ingericht van keuken tot aan gezellige zitjes voor de bewoners en siert de naam van Tienhoven zaal fier op de gevel.

Tot slot was er gelegenheid om enkele appartementen te bewonderen. Aar en Amstel heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren en de nieuwe bewoners voelen zich al helemaal thuis.
Groot onderhoud aan diverse woningen in Nieuwkoop en Noorden
Nieuws_AfbeeldingWonen betaalbaar houden
Het gaat om een deel van de woningen in de volgende straten, de Esdoorn- en de Waterleliestraat in Nieuwkoop en woningen aan de Chrysanten-, Rozenstraat en Simon van Capelweg in Noorden. Deze woningen dateren uit de jaren 50’ en ’60 van de vorige eeuw en zijn naar de huidige maatstaven niet erg energiezuinig. Voor bewoners betekent dat relatief hoge woonlasten. Door de woningen te isoleren zorgt WSN ervoor dat de kosten voor energie - onder gelijkblijvende omstandigheden- minder worden. Bewoners hoeven geen huurverhoging voor de verbetering te betalen. Zo houdt WSN wonen betaalbaar.

Wat gaat er gebeuren?
Er worden een aantal maatregelen genomen, die de woningen energiezuiniger maken. De dakbedekking wordt vervangen of van isolatie voorzien. Ook komt er isolatie in de spouwmuren. De buitenkozijnen worden vervangen en worden voorzien van HR++-glas. Ook investeren wij extra in het hang- en sluitwerk om de woningen inbraakveiliger te maken.

Planning
In september is de aannemer met de voorbereidingen begonnen. Eind september starten de werkzaamheden. Als alles goed verloopt, wordt het project in het begin van 2018 afgerond.
Jaarverslag WSN 2016
Nieuws_Afbeelding
In de afgelopen jaren heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) haar financiële positie weer op orde gebracht. Hierdoor hebben wij weer ruimte om ons ook in de komende jaren vol in te zetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen, waarbij wij ons blijven richten op mensen met een bescheiden inkomen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij hebben de huurverhoging in het afgelopen jaar gematigd. Voor de zittende huurders hebben wij onze Groot Onderhoudsprojecten zonder verhuurverhoging kunnen uitvoeren. Met onze verkoopstop en inzet om nieuwe woningen te bouwen is onze voorraad sociale huurwoningen aan het stijgen. Voor de verdere ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden, nodigen wij u uit om ons jaarverslag erop na te lezen.

U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.
Inflatie volgend huurbeleid in Nieuwkoop
Nieuws_AfbeeldingVoldoende betaalbare woningen is één van de belangrijkste uitgangspunten voor Woningstichting Nieuwkoop. Betaalbaar wonen wil zeggen dat de woonlasten door onze huurders zijn op te brengen. Huurders met een inkomen onder de € 40.349,- krijgen dit jaar dan ook alleen inflatie (0,3%) als huurverhoging. Dit voorstel is met een positief advies ondersteund door onze huurderbelangenvereniging.

Huurders  met een inkomen boven de € 40.349,-, ook wel scheefwoners genoemd, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Overigens zijn dit jaar voor het eerst twee typen huishoudens uitgesloten voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit zijn huishoudens waarvan één of meer leden de AOW gerechtige leeftijd hebben bereikt en huishoudens van vier of meer personen.

WSN kiest ervoor de hogere inkomens dit jaar niet de wettelijk toegestane maximale huurverhoging van 4% te geven, maar inflatie + 2,6%. En wie met een hoog inkomen een sociale huurwoning huurt met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 710,86, krijgt alleen inflatie. Hiermee komt WSN tegemoet aan de zorgen van onze huurdersbelangenvereniging dat ook  deze groep in de afgelopen jaren al stevige huurverhogingen voor hun kiezen hebben gehad.

De opbrengsten van de huurverhoging gebruiken we onder andere om Aar en Amstel te transformeren, nieuwe woningen te bouwen en onze bestaande huurwoningen kwalitatief en energetisch te verbeteren.r de inhoud van het nieuws in.
Aangepaste procedure taxatie bij terugkoop
Nieuws_AfbeeldingWSN heeft in het verleden een aantal van haar woningen met Koopgarant verkocht. Hiermee zijn we in 2013 gestopt. De terugkoopverplichting door WSN voor Koopgarant eigenaren die willen verhuizen geldt uiteraard nog steeds.

Bij het terugkopen van de woning, heeft de Koopgarant eigenaar nu de keuze uit 3 taxateurs. Deze taxateurs zijn onafhankelijk, zijn niet eerder betrokken geweest bij de aankoop of verkoop van de woning en zijn binnen een bepaalde afstand van de te taxeren woning gevestigd. U leest hier meer over de procedure van terugkoop.
>>
Reparatie


Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat hier doorgeven

 

E-mail 

Bent u huurder en is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Dan kunt u dat hieronder aan ons doorgeven.

*
*
*